Privatumo ir slapukų politika

AB „Eurovia Lietuva“ itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie AB „Eurovia Lietuva“ nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Politika nustato AB „Eurovia Lietuva“ asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus asmens duomenų tvarkymo procese.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės AB „Eurovia Lietuva“ interneto svetainėje bei kitais šioje Politikoje dėstomais atvejais susijusiais su asmenines informacijos teikimu, kuriai yra būtinas pateiktų/gautų duomenų tvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka.

AB „Eurovia Lietuva“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė. Įmonės kodas – 121949798, buveinės adresas – Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. Kontaktinė informacija – telefono numeris +370 (5) 215 2050; elektroninio pašto adresas klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios politikos – eurovia@eurovia.lt.

AB „EUROVIA LIETUVA“ VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

KOKIU TIKSLU AB „EUROVIA LIETUVA“

RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

AB „Eurovia Lietuva“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų ar kitų asmenų skundų administravimą;

 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;

 • gerinant paslaugų kokybę;

 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant AB „Eurovia Lietuva“ esamų ir busimų darbuotojų duomenis.

AB „Eurovia Lietuva“ su Jūsų sutikimu asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu (teikiant informaciją apie bendrovės atliekamus darbus, gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas).

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (AB „Eurovia Lietuva“ svetainės puslapyje ar kitose susisiekimo formose):

 • vardas,

 • pavardė,

 • telefono numeris,

 • elektroninio pašto adresas,

 • gyvenimo aprašymas (kandidatuojant į darbo poziciją),

 • lankymosi svetainėje laikas, įrenginys ir naršyklės versija.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

AB „Eurovia Lietuva“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

AB „Eurovia Lietuva“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu, siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl AB „Eurovia Lietuva“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Dažniausiai teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra sutartis (žodinė ar rašytinė) ir imperatyvūs teisės aktai (Buhalterinės apskaitos įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt.). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu).

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis susisiekę su mumis el. paštu: eurovia@eurovia.lt.

POKALBIS GYVAI

Jūsų duomenis (vardas, el. pašto adresas, žinutė) atsakymų į Jūsų užklausas pateikimo tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis šioje AB „Eurovia Lietuva“ internetinės svetainės nuorodos skiltyje: http://www.eurovia.lt/kontaktai/susisiekite-su-mumis/.

KANDIDATO PATEIKIAMI ASMENS DUOMENYS DĖL KARJEROS AB „EUROVIA LIETUVA“

Kandidatai savo gyvenimo aprašymus (CV) gali pateikti mums tiesiogiai el. paštu arba per darbo skelbimų portalus. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tam, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu.

Atrinkdami kandidatus, mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir nenaudojame kandidatų ypatingų asmens duomenų.

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI?

AB „Eurovia Lietuva“, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • Užsakovai;

 • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

 • Advokatai;

Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Gerbdami Jūsų laiką, Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol Jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

AB „Eurovia Lietuva“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. AB „Eurovia Lietuva“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi AB „Eurovia Lietuva“ darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos AB „Eurovia Lietuva“ pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė) ir prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir / ar kaip jie yra tvarkomi;

 • prašyti pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi ar netikslūs arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;

 • prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Jūs taip pat turite teisę:

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia AB „Eurovia Lietuva“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 • >bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;

 • į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

VAIZDO STEBĖJIMO PRIVATUMO POLITIKA

Informuojame, kaip ir kur AB „Eurovia Lietuva“ tvarko asmens duomenis, susijusius su vykdomu AB „Eurovia Lietuva“ stebėjimu vaizdo kameromis.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą AB „Eurovia Lietuva“ informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami ir matomi prieš patenkant į AB „Eurovia Lietuva“ teisiniu pagrindu valdomas ir stebimas teritorijas / patalpas / statybos darbų vykdymo objektus.

AB „Eurovia Lietuva“ užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik AB „Eurovia Lietuva“ įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

KOKIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIS AB „EUROVIA LIETUVA“ RENKA?

Su AB „Eurovia Lietuva“ teisiniu pagrindu valdomis teritorijomis / patalpomis / statybos darbų vykdymo objektais susiję įrašai bei veiksmai vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

KODĖL AB „EUROVIA LIETUVA“ RENKA ŠIUOS ASMENS DUOMENIS?

Remdamasis Valdytojo teisėtu interesu AB „Eurovia Lietuva“ asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • pirma, siekdami užtikrinti AB „Eurovia Lietuva“ turto, darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių apsaugą;
 • antra, siekdami nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią nusikaltimams turtui bei asmenų atžvilgiu, taip pat siekdami ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus;

KOKIU TEISINIU PAGRINDU AB „EUROVIA LIETUVA“ RENKA ŠIUOS ASMENS DUOMENIS?

AB „Eurovia Lietuva“ teisėto intereso ir esminių interesų, t.y. asmenų ir turto apsaugos,  neteisėtų veikų prevencijos ir nustatymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, technologinių ir kokybinių procesų užtikrinimo tikslais.

IŠ KUR AB „EUROVIA LIETUVA“ GAUNA ŠIUOS ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis AB „Eurovia Lietuva“ renka naudodami technines priemones, t. y. vaizdo stebėjimo kameras bei įrašus saugant į duomenų masyvą, kuris yra pasiekiamas iš išorinio tinklo tik AB „Eurovia Lietuva“ autorizuotiems asmenims. Ši sistema nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

KAM AB „EUROVIA LIETUVA“ PERDUODA ŠIUOS ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis AB „Eurovia Lietuva“ esant būtinybei ir poreikiui gali perduoti:

 • pirma, paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, saugos bendrovėms, programinės ir techninės įrangos priežiūros ir paslaugų teikėjams);
 • antra, teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, joms pareikalavus arba siekdami savo teisėto intereso, pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus (vagystės, žalos turtui ar asmeniui ir kt.).

Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

SLAPUKAI

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai yra naudojami AB „Eurovia Lietuva“ internetiniame puslapyje http://www.eurovia.lt.

Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

KOKIAS SLAPUKŲ RŪŠIS NAUDOJAME?

Mūsų tinklapyje naudojami būtinieji slapukai (filtravimo nustatymų, prisijungimo prisiminimo ir kiti), kurie užtikrina svetainės veikimą ar palengvina naudojimąsi ja, funkciniai slapukai ir analitiniai slapukai, kurie įrašomi naudojantis „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, padedančia išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Tinklalapyje naudojami Analitiniai slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių, pamatyti, kaip lankytojai juda svetainėje jos naudojimosi metu. Ši informacija padeda tobulinti svetainės veikimą. Slapukų gauta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine yra saugoma Google. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal teisės aktų reikalavimus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad AB „Eurovia Lietuva“ svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

PRIEIGA PRIE DUOMENŲ

Prieigą prie statistinių duomenų apie AB „Eurovia Lietuva“ svetainės lankytojus turi AB „Eurovia Lietuva“ darbuotojai, dirbantys AB „Eurovia Lietuva“ IT skyriuje, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą.

KĄ DARYTI, JEI NENORITE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

POLITIKOS TAISYKLIŲ KEITIMAS

Pasiliekame teisę keisti Privatumo ir slapukų politikos nuostatas. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausią privatumo ir slapukų politikos versiją bus skelbiamas šioje interneto svetainėje.